Bijkomende Algemene voorwaarden

Design Holidays onderschrijft de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.
Deze worden op bepaalde punten aangevuld met onze eigen Bijzondere Reisvoorwaarden

Bijzondere Reisvoorwaarden

De algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn voor Design Holidays.
Deze Bijzondere Reisvoorwaarden kwamen tot stand; in overleg met de V.V.R. (Vereniging Vlaamse Reisbureaus)

INSCHRIJVING EN BETALING

Je inschrijving gebeurt door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon en/of betaling van het voorschot.
Het voorschot bedraagt 25% van de reissom met een minimum van 375 euro per persoon.
Het voorschot dient binnen de 7 dagen na inschrijving betaald te zijn.
Indien zich voor een bepaalde bestemming meer personen aanmelden dan er beschikbaarheid is, zal de datum van de betaling van het voorschot (waarde, datum, bank) het criterium zijn.
Het saldo dient uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum betaald te zijn.
Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen. Bij niet– of laattijdige betaling behoudt Design Holidays zich het recht voor om de boeking te annuleren.
De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing.
Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

BTW-VOORBEHOUD:

Indien de toepasselijke BTW-voorschriften gewijzigd worden tijdens de geldigheidsperiode van het reisaanbod, dan worden de reissommen als gevolg daarvan aangepast – in mindering of in meerdering.

WIJZIGING EN ONTBINDING DOOR DE REIZIGER

Indien je je reis wenst te annuleren, dan moet je Design Holidays daarvan zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.
Bij annulering ben je in elk geval onderstaande annuleringskosten verschuldigd aan Design Holidays, zelfs indien je annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop Design Holidays je annulering ontvangt.

Alle bedragen worden vermeld per persoon.
Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a – bij annulering meer dan 90 dagen voor vertrek: dossierkosten (**) plus de verzekeringspremie, met een minimum van 50 Euro.
b – bij annulering tussen 90 en 61 dagen voor vertrek: 25% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
c – bij annulering tussen 60 en 32 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
d – bij annulering binnen de 31 dagen voor vertrek en no–show: 100% van de reissom plus de verzekeringspremie

a+b + c= (**) de lijnvluchttarieven zijn vaak onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder o.a. hoge annuleringskosten (soms 100 %) en dikwijls verplichte uitgifte van de tickets meteen bij reservatie.
In dit geval worden de annuleringkosten voor reeds uitgeschreven tickets doorgerekend aan de reiziger (+ vermeerderd met de eventuele effectieve kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a hotels, vervoerder, voorafbetaalde lokale permits en visa).

Bij annulering van een cruise worden volgende kosten aangerekend:
a – bij annulering meer dan 61 dagen voor vertrek: 25% van de reissom (*)
b – bij annulering vanaf 61 dagen voor vertrek en no–show: 100% van de reissom (*) (*) plus de eventuele verzekeringspremie.

Naamswijzigingen worden aanvaard tot 90 dagen voor vertrek, onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten (o.a. reeds uitgeschreven niet terugbetaalbare tickets) vallen ten laste van de deelnemer.
Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering.

REISDUUR EN PROGRAMMA

1| De reisfiche biedt bijkomende, aanvullende informatie en maakt geen deel uit van contract. De reisroute zoals vermeld op de reisfiche is indicatief en heeft geen bindend karakter.
2| De reiziger dient echter wel kennis te nemen van het detail van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden, zoals vermeld in de reisfiche en op de website.
3| De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
4| Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, minder dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
5| De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.
6| Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.
7| De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
8| De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

AARD VAN DE REIS

9| De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
10| Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.
De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

11| De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht.
De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
12|Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.
13| Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van wat in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

14| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen,
epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is.
De extra vervoer– of verblijfkosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
15| Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften.
Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.
16| Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

FORMALITEITEN

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
17| De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationaal paspoort, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis. Visumaanvragen kunnen door de reisorganisator verzorgd worden. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.
De reisdocumenten (visum en ticket) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden op het kantoor van het reisbureau. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit aldus onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger.
A. Paspoorten en visa.
-1. Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in het paspoort van reizigers uit bepaalde landen, geldig gedurende bepaalde periodes, als vergunning om naar of door dat land te reizen of er te werken. Bij publicatie van deze brochure was er voor reizigers met de Belgische nationaliteit naast een internationaal paspoort, een visum noodzakelijk voor volgende rondreizen: Australië, Cambodja & Laos, China, Egypte, India, Indonesië, Jordanië, Kenia, Myanmar, Nepal, Bhutan & Tibet, Oeganda, Oezbekistan, Sikkim, Sri Lanka (vanaf januari 2012), Tanzania, Thailand (bij verlenging), Turkije, Vietnam, Zambia & Botswana. Deze voorschriften kunnen ten allen tijde veranderen. Voor een update van de nodige formaliteiten raden wij u aan uw reisbemiddelaar en/of het Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren via hun website http://www.diplomatie.be
of telefonisch op (02) 501.83.26.
-2. Voor alle reizen vermeld in de brochure is een internationaal paspoort, geldig tot 6 maanden na terugkeer, verplicht. Indien het vluchtschema via de Verenigde Staten van Amerika loopt, zelfs wanneer je in transit blijft, dien je tijdig een elektronische reistoestemming aan te vragen via het web https://esta.cbp.dhs.gov en in het bezit te zijn van een gedigitaliseerd internationaal paspoort.
Wend je op tijd en zo vroeg mogelijk tot de bevoegde dienst van jouw gemeente en heb minimaal drie pasfoto’s bij voor een gedigitaliseerd paspoort.
-3. Voor alle reizen vermeld in de brochure, is ook voor kinderen van elke leeftijd een eigen internationaal paspoort met geldigheidsduur tot 6 maanden na terugkeer verplicht. Inschrijving in het paspoort van de ouders is niet langer voldoende.
-4. Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische of de Nederlandse, dienen zich tot de ambassade / het consulaat van het land van bestemming te wenden om zich op de hoogte te stellen van de nodige formaliteiten.
-5. De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationaal paspoort, pasfoto’s, visa…)
-6. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete inlichtingen die vereist zijn voor zijn reis,
aan de officiële instanties en de reisorganisator.
-7. Visumaanvragen kunnen op vraag van de reiziger, via de reisbemiddelaar door de reisorganisator verzorgd worden,
voor zover deze binnen de gestelde termijn van de reisorganisator vallen en in groepsverband gebeuren.
Deze termijn wordt medegedeeld door de reisbemiddelaar.
De kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.
-8. Wijzigingen i.v.m. visa worden door de reisbemiddelaar kenbaar gemaakt.
18| Medische voorzieningen – Gezondheidszorg.De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen.
Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

Voor een aantal bestemmingen vermeld in ons aanbod is het voor de reiziger noodzakelijk op medisch vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Indien men reist naar Tanzania, Oeganda, Ecuador en Zambia is een inenting tegen gele koorts verplicht.
Voor sommige regio’s in Peru wordt een inenting tegen gele koorts aangeraden. Voor andere bestemmingen is geen enkele inenting op ogenblik van publicatie van ons aanbod verplicht. Inentingen tegen hepatitis A, B en C en gele koorts kunnen aangeraden worden voor bepaalde bestemmingen. Wij raden een anti-malariakuur aan voor de bestemmingen: Myanmar, Ecuador, Kenia, Tanzania, Oeganda, Peru, Namibië en Zambia & Botswana, Cambodja & Laos. Gezien medisch advies over deze bestemmingen regelmatig verandert, dient de reiziger een bevoegd arts te raadplegen en met hem de nodige voorzorgen te treffen. Wij raden je dan ook ten zeerste aan te overleggen met je huisarts of inlichtingen in te winnen bij het Tropisch Instituut te Antwerpen over de nodige inentingen en andere voorzorgsmaatregelen.
Via het nummer 0900/101 10 kan de travelfoon 24/24 uur gedurende 7/7 dagen geraadpleegd worden.
Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u – van maandag t.e.m. vrijdag) kun je met een operator doorverbonden worden.
Je kunt ook terecht op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde www.reisgeneeskunde.be.
Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma enz.) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator.

19| De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.
Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Design Holidays.
Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
20| De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen.
Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

VERLOOP VAN DE REIS (groepsreizen)

21| De reiziger dient de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren te volgen. Bij overtreding van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
22| Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger.
23| De reiziger die hinder en overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt,
kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft in dat geval geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.
24|De diensten van de reisleider beginnen bij aankomst in het land van bestemming en eindigen wanneer de reiziger het land verlaat.

LEEFTIJD

Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene.
De leeftijd van de deelnemers is beperkt tot maximum 75 jaar. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk bij voorlegging van een recent medisch attest “avontuurlijke en actieve reizen” en na een persoonlijk gesprek met de reisorganisator.

BAGAGE

Voor de intercontinentale lijnvluchten en rondreizen is één stuk bagage van max 20 kg en één stuk handbagage van max 5 kg toegelaten. Maximale afmetingen van de handbagage = 55x30x20 cm. Geen scherpe voorwerpen of vloeistoffen in de handbagage.
Uitzonderingen op bovenstaande kunnen van toepassing zijn voor de bagage op de binnenlandse vluchten (max. 15 kg)

25| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
26| De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden.
Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.
27| Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.

ACCOMMODATIE

Kamer te delen / tweepersoonskamer
Wij bieden onze deelnemers de mogelijkheid zich in te schrijven voor een single kamer met de speciale aanvraag voor het delen van een dubbele kamer. Deze aanvraag kan slechts worden bevestigd indien een tweede persoon van hetzelfde geslacht zich inschrijft met dezelfde aanvraag, zoniet blijft men ingeschreven op basis van een single kamer.
Een bevestigde ‘gedeelde dubbele kamer’ kan automatisch terug een single kamer worden, indien de persoon die de kamer deelde zijn reis annuleert. De kosten voor single kamer zijn dan voor rekening van de deelnemer die aan de reis deelneemt.

KLACHTEN

Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Artikel 15: Overname uit de reisbrochure
Elke overname uit deze reisbrochure, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de reisorganisator,
is verboden en strafbaar.
Bij overname van gepubliceerde teksten of afbeeldingen zal automatisch een rechtszaak tegen de overtreder worden ingespannen.

GARANTIESTELLING REIZEN

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01.04.1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.1997 is Design Holidays door de Europese Goederen en Reisbagageverzekeringsmaatschappij n.v., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.
Door inschrijving op een van de reizen vermeld in deze brochure verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere voorwaarden.

PRIJZEN

De vanaf -prijzen voor de individuele reizen gelden van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, en zijn berekend aan de dagkoersen van 1 november 2012. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van reisperiode en wisselkoersen.
Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente prijs verwijzen wij naar het uitgebreide reisdossier.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen, of transportmiddel.
Bij elke reis en op elke reisfiche worden de in de prijs inbegrepen diensten vermeld. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van lange overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).
Prijzen die telefonisch door onze reservatiedienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Prijzen 2013
Bij een aantal bestemmingen in deze brochure staan reeds vertrekdata voor het jaar 2014.
Door mogelijke tariefstijgingen van de luchtvaartmaatschappijen of lokale leveranciers en wijzigende wisselkoersen zijn de bijbehorende gepubliceerde prijzen onder voorbehoud.

REISROUTE (groepsreizen)

Het avontuurlijke karakter van onze reizen en de politieke omstandigheden in bepaalde landen in acht genomen, kan de reisroute ter plaatse door de reisleider gewijzigd worden.

VERZEKERINGEN

Er is geen annulatie- of bijstandsverzekering inbegrepen in de totaalprijs. Een reisverzekering is verplicht om te kunnen deelnemen aan eender van onze groepsreizen. Vertrek met de groep zal geweigerd worden indien 7 dagen voor afreis geen bewijs van verzekering kan voorgelegd worden aan de reisorganisatie. Wij bevelen al onze reizigers aan een polis te kiezen die ook dekking biedt voor persoonlijke aansprakelijkheid, annulatie, vakantieonderbreking en verlies van persoonlijke bagage.
Je kan deze reis- en bijstandsverzekering afzonderlijk afsluiten bij Design Holidays.